Danışma Hattımız
0212 292 09 49
Hip.Bebek Psikolojisi Hip.Çocuk Psikolojisi Hip.Genç Psikolojisi
Hip.Okul Sorunları
Hip.Aile Sorunları
Hip.İşyeri Sorunları
Hip.Yaşam Kalitesi
Hip.Özel Yaşam
Hip.Pratik Çözümler
Hayatı Kolaylaştırma Hip.Cinsel Danışma
ACiL DURUM HATTI

ÇOCUKTA DİKKAT BOZUKLUĞU VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite durumunu açık ve n et olarak tanımamız ger eklidir. Bu durum n et olarak tanınmazsa bu çocuk lar yanlış anlaşılacak, fazla eleştirilecek, hırpalanacak, örselenecek ve sonuç olarak toplum için kaybedilmiş bireyler olacaklardır.

Öncelikle aile bu çocuk ları iyi tanımalıdır. Dikkat bozukluğun dan şikây et edilen bir çocuğa sahip olmak anneyi şaşkına çevirir, yorar ve psikolojik bakım dan ger er. Bu ger ginlik anneden ister istemez çocuğa geçecektir. Bu durum bir kısır döngü şeklinde devam edip gi der . Yorgun ve şaşkın anne eşine her akşam şikây et çi ve huzursuz olarak yaklaşacaktır. Bu durum ev huzurunu doğa l olarak olumsuz et kileyecektir.

Özellikle dikkat bozukluğu konu su n da öğr et menlerin bilgi lenmiş olmaları çok önemlidir. Bu çocuk ları ufakken ta n ıyıp erken ta n ı koyup eğitime almak, çocuğa yardım açısın dan en idea l durumdur. Ama genellikle ya yuvaya başladığında fark edilir ya da ilkokula başladığında öğr et men durumu fark e der . Aile içinde çocuğun fark ed ilm esi zor olmak ta dır. Bazen anne veya baba çocuk ta ki aşırı harek et i, yerinde duramama, kabına sığmama, kıpır kıpır oluşu çocuğun yaramaz olması veya akıllı olduğuna bağlayab ilm ektedirler. Özellikle ailedeki bü yükler ‘ harek et li çocuk ne olacak, okula gi dinc e durulur' diyerek annenin zorlanmasına kızar ve karşı çıkarlar.

Dikkat bozukluğu erkek çocuk larda daha fazla sayıda görüldüğü için bazen de babalar erkek çocuk yaramaz olur diyerek annenin zorluğunu kabul et mezler. Ama çocuk okula veya yuvaya başladığında bu çocuk ların diğer çocuk lar dan farklı oldukları hemen or ta ya çıkar. Çünkü bu çocuk lar öncelikle sırada oturmak ta çok zorlanırlar. Kıpır kıpırdırlar. Sanki içlerinde bir makine çalışıyor veya bir kaynak kaynıyor gibidirler. Sürekli bir yerleri oynar. Sosyal kurallara uymak ta hem evde hem de okulda çok zorlanırlar. Derste konuşurlar. Öğr et men der s anlatırken ya arkadaşlarıyla oynarlar ya da kalem veya silgileriyle oynarlar. Nasıl evde anneyi çileden çıkarıyorlarsa, okulda öğr et meni çileden çıkarırlar. Bu çocuk ların zekaları nor m al veya nor m alin üstünde yer aldığı için daha çok şaşırır ve zorlanırlar. Sınıfın uyumunu, düzenini bozarlar, sanki öğr et menin sözlerini dinlemiyormuş gibi bir halleri vardır. Öğr et menler zekası nor m al ama sanki ina dına yapı yor diye düşünürler ve bu çocuk ları anlamak ta çok zorlanırlar. Öğr et menler için ayırıcı ta n ılar dan biri bu çocuk ların yazma problemleri çok belirgindir.

 

Her hastalıkta olduğu gibi dikkat bozukluğu ve hiperaktivitede de erken teşhis önemlidir. Konu erken yaşta fark edildiğinde düzelme çok hızlı olmaktadır. Erken yaşta fark edilen hiperaktif çocuk lardaki geliş im , geç yaşta fark edilen çocuk lara kıyasla çok bü yük bir farklılık göstermektedir. Bu önemli konu tüm anne ve babalar tarafın dan çok iyi bilinmelidir. Eğer çocuğun hiperaktif olduğu erken yaşta fark edilirse psikolojik olarak yaralanma dan , hırpalanma dan tedaviye başlanacak aile de bu ol ayd an örselenmemiş, et kilenmemiş olacaktır. Böyle bir çocuğu olan annenin işinin zor olduğu açıktır. Böyle bir çocuk la birlikte olan anne yorgun, sinirli ve ger gin olmaktadır. Bu durum hem çocuğa yansıyacak, hem de ailenin diğer üyelerini olumsuz et kileyecektir. Bu konuda bilinmesi ger eken çok önemli bir nokta, bazen sadece dikkat dağınıklığı yalnız başına olabildiği gibi, aşırı harek et lilikle birlikte dikkat dağınıklığı da bir arada olabilmektedir. Biz bu duruma iç tepisel davranım ya da davranış diyoruz. Bazı durumlarda sadece hiperaktivite (aşırı harek et lilik) yalnız başına görülmektedir.

Bilinmesi ger eken diğer bir durumda her çocuk ta ve y et işkinde dikkat dağınıklığının belli der ecelerde görülebilmektedir. Bir çocuk ta hafif, bir diğerinde orta, bir başkasında da ağır şekilde dikkat bozukluğu gözlenebilmektedir. Sonuç olarak her çocuk ta kendine özgü davranışlar ortaya çıkabilir. Tüm bu farklılıkların öncelikle n et ve açık olarak saptanması ve tedavinin de bu verilerin ışığında hazırlanması ger ekmektedir. Örneğin; dikkat dağınıklığı vakalarında bazı çocuk lar özellikle matem atik te daha fazla zorlanmaktadırlar. Bazı çocuk larda yazmakta ya okumakta ya da hecelemekte daha fazla zorlanabilmektedirler.

Öğr et menlerin böyle çocuk ları bir psikologa yönlendirdiklerinde onların kısa sürede düzelip, sınıfa a dap te olduklarını göreceklerdir.

 

 

Bilinmesi gereken diğer önemli noktalardan biri; bu durumun saptanması, çok büyük önem taşımaktadır. Dikkat bozukluğu - hiperaktivite kesinlikle zeka geriliği değildir. Dikkat bozukluğu - hiperaktif çocuklar genellikle zeka geriliği olan çocuklar ile karıştırılır. Bu durum aile içinde fark edilmeyebilir. Çocuk yuvaya başladığında, yuva öğretmenleri çocuğun, grup oyunlarına adapte olamadığını, sınıfın uyumunu ve düzenini bozduğunu, saldırgan ve hırçın davranışlarda bulunduğunu düşünerek sürekli şikayetçi olurlar ve çocuğun anne-babasına uyarılarda bulunurlar. Burada yapılması gereken aileyi bir psikologa gitmek konusunda aydınlatmak, bilgilendirmektir. Bu özellikleri olan çocuk psikolojik yardım, destek ve tedavi ile düzelir. Uyumlu, sakin, başarılı ve verimli olmanın yollarını öğrenir. Hiperaktif çocukların zekaları genellikle normal ya da normalin üstündedir. Aile ve öğretmenleri pek çok kez “Bu çocuk zeki ama söylenilenlere uymakta, kendisinden istenilenleri uygulamakta niçin bu kadar zorluk çekiyor” diye şaşkınlığa düşerler. Çocuk söylenileni anlar ama uygulamakta zorluk çeker. Örneğin; anne veya öğretmen çocuğun bir yere oturmasını ve sakin olmasını istiyorsa, çocuk onların isteğini anlar, ama gerçekleştirmekte zorluk çeker. Burada anne veya öğretmen, “Anladığına göre yapmıyorsa bunda bir kasıt var, beni kızdırmak için mi böyle davranıyor” diye düşünür ve kızarlar. Zaman zaman sert tepkiler ortaya koyarlar. Çocuğun arsız olduğunu düşünürler. Burada çocuğun kendi hareketini kontrol edememesi, içinden gelen, durduramadığı bir dürtüdür. Çocukların bu hareketleri hiçbir zaman kasıtlı değildir, özellikle yapmazlar. Ama sonuç olarak anne ve yakın çevresindekiler çileden çıkarlar. Böyle bir çocukla yaşamak zordur. Psikolog, bu çocukların özellikle annelerine psikolojik olarak yardımcı olmayı birinci plana almalıdır. Anne, çocuğunun özelliklerini bildiğinde ona nasıl davranacağını bilecek; ayrıca çocuğun kapasitesinin dışında fazla bir şey istemeyecektir. Böylece kendi sinirlerini de hırpalamayacaktır. Ayrıca tüm aile fertleri, öğretmenler hiperaktivite ve dikkat bozukluğunun ne olduğu konusunda bilgilendirilmeli ve bu çocukların genel özellikleri hakkında ayrıntılı bir şekilde aydınlatılmalıdırlar.

Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite sonucu pek çok çocuk ve aile acı çekmektedir. Bu acı fiziksel bir acı değil ama ruhsal olarak tüm aileyi et kileyen aynı zamanda ailede ger ginlik yaratan, ailenin uyumunu ve düzenini bozan bir acıdır. Dikkat bozukluğun dan şikay et edilen bir çocuğa sahip olmak anneyi şaşkına çevirir, yorar ve psikolojik bakım dan ger er. Bu ger ginlik anneden ister istemez çocuğa geçecektir. Bu durum bir kısır döngü şeklinde devam edip gi der . Yorgun ve şaşkın anne eşine her akşam şikay et çi ve huzursuz olarak yaklaşacaktır. Bu durum ev huzurunu doğa l olarak et kileyecektir. Bir psikolog olarak ilk et ap ta anne babalara dikkat bozukluğu ve hiperaktivitenin çözümünün olduğunu söyleyebiliriz. Çocuğun, anne-babanın ve evlilik ilişkilerin bu durum dan olumsuz et kilenmemesi için konu ile ilgili şikay et leri varsa mutlaka bir psikolog dan yardım almalıdırlar. Dikkat bozukluğu hiç bir zaman bir ka der değildir. Çözümü ve tedavisi vardır. Biz hep dikkat bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin sıkıntı ve sorunların dan bahs et tik. Ama asıl sıkıntıyı çeken çocuk lardır. Bu çocuk lar sürekli hem aileleri hem de çevreleri tarafın dan horlanıp, hırpalanır ve dışlanırlar. Bu durum onların kendilerine olan güvenlerini azaltır. Onlar kendilerini hep beceriksiz, sakar olarak kabul e der . Hiç bir işe girişemez, cesar et göstermekte ve kendi başlarına karar vermekte zorlanırlar. Sonuç olarak tedavi edilmezse dikkat bozukluğu çocuğu gittikçe zorlar. Bu sorun dan dolayı okulu bırakan çocuk lar olduğu gibi, yaramaz, sorunlu, saygısız, terbiyesiz, arsız diye adlandırılıp; itilen, sevilmeyen, dikkate alınmayan pek çok çocuk vardır. Bu çocuk ların sıkıntılarına çözüm bulunması ger ekmektedir. Psikologlar bu çocuk ların tedavisine öncelikle ebeveynlere eğitim vererek başlarlar. Toplum genelinde bu tedavinin masraflı olduğu düşüncesi yaygın olduğun dan , çocuğun tedavisinde genellikle geç kalınmaktadır. Oysa bu tedaviler sanıldığı kadar masraflı olmamaktadır. Aşırı harek et li çocuk lara sahipseniz, öncelikle bir psikolog dan yardım istemekte geç kalmamalısınız.